برای اینکه دستورات sql نهایی تولید شده توسط LINQ را مشاهده کنیم کافیست در انتهای دستورات ToString قرار دهیم. مثلا:

var x = db.People.Where(p => p.ID == 1).ToString();