اگر در حین راه اندازی Android Studio به خطای

Error:Failed to open zip file. Gradle's dependency cache may be corrupt

برخورد داشتید مراح زیر را دنبال کنید:

1- دانلود Gradle از لینک:

https://services.gradle.org/distributions/gradle-3.3-bin.zip

2- وارد محل نصب برنامه Android studio شوید مثلا آدرس :

C:\Program Files\Android\Android Studio\

3- وارد فولدر gradle شوید

4- فولدر دانلود شده را اینجا Extract کنید (یعنی داخل این فولدر Gradle باید یک فولدری با نام مثلا Gradle 3.3 که Extract کردید ایجاد گردد)

5- در Android Studio مراحل زیر را انجام دهید:

File->Settings->Build, Exectution, Deployment->Gradle and set "Gradle home" to point your new gradle-3.3 folder.