افزودن Bookmark:

اگر در حین نوشتن کد میخواهید قسمتی را مشخص کنید که در آینده دوباره به آنجا برگردید و آن قسمت را به یاد داشته باشید میتوانید از bookmark استفاده کنید:
Ctr + K + K (Press K Twice)
برای نمایش Bookmark ها :
Ctr + K + W (=> View > Bookmark Window)
با دوبار کلیک بر روی نام Bookmark به محل مورد نظر میروید. ضمنا با کلیک راست کردن روی نام Bookmark و انتخاب گزینه Rename میتوانید نام آن را تغییر دهید تا مدیریت بهتری رو آنها داشته باشید.

از Code Snippet ها استفاده کنید:

جهت استفاده از این ویژگی باید کد مورد نظر را تایپ کرده و  دکمه Tab را بزنید مثلا:
ctor 
عبارت بالا را تایپ کنید و دکمه tab را بزنید. constructor ساخته میشود.
prop
عبارت بالا برای ساخت Property میباشد.
if
برای ساخت بدنه if به سادگی if را تایپ کنید و tab بزنید.
جهت مشاهده تمامی code snippet از دکمه های زیر استفاده کنید:
CTRL+K and then X

فرمت بندی کدها:

بهتر است کدها به صورت عمودی مرتب شوند و زیر هم قرار گیرند. برای این کار از دکمه های زیر استفاده کنید:
Ctr + A And Then  Ctr + K + F
جابجایی بین Tab های باز:
Ctr + Tab
باز کردن Tab بعدی:
Ctr + F6
باز کردن Tab قبلی:
Ctr + Shift + F6
بستن Tab:
Ctr + F4

باز و بسته کردن بلوک های کد:

روی بدنه یک بلوک کلیک کنید(مثلا یک متد یا بدنه یک For) سپس کلید های زیر را بزنید:
Ctr + M + M
برای باز شدن آن بلوک از همان دستور استفاده نمایید.